Thanh niên người trời và em giám đốc trẻ dễ mến Ai Sayama

#1 Zoom+ 25

Thanh niên người trời và em giám đốc trẻ dễ mến Ai Sayama , ra các vấn đề phong hiểm nói với Đinh Trường Sinh, Phong hiểm thì tất cả cùng gánh, hoặc là đẩy sự phong hiểm qua cho người khác, đây là sách lược tối cơ bản của người làm quan, nhưng rất rõ ràng, Trần Kính Sơn là phụ trách về bên hành chính, một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của ông ta là tránh không khỏi, vlxx cho nên nếu là tránh không khỏi, như vậy thì đem cái phân hiểm đó chia ra.

Thanh niên người trời và em giám đốc trẻ dễ mến Ai Sayama
Xem thêm
Đóng QC